persontura PERSONAL

Otvoriť ponukuOtvoriť ponuku

persontura Fanpage Facebook
Vyhlásenie o ochrane údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov Spolkovej republiky Nemecko. V ďalšom texte vysvetľujeme typ, rozsah a účel zhromažďovania a používania osobných údajov. Tieto informácie si môžete kedykoľvek pozrieť na našom webe.

Sprostredkovanie a protokolovanie údajov na systémovo interné a štatistické účely
Pri prístupe na našu webovú stránku váš internetový prehliadač z technických dôvodov automaticky poskytuje nášmu webovému serveru údaje. Okrem iného ide o dátum a čas prístupu, webovú adresu odkazujúcej webovej stránky, otváraný súbor, objem odosielaných údajov, typ a verziu prehliadača, operačný systém, ako aj vašu IP adresu. Tieto údaje sú ukladané nezávisle od iných údajov, ktoré zadávate pri využití našej ponuky. Priradenie týchto údajov ku konkrétnej osobe nie je z našej strany možné. Tieto údaje sa vyhodnocujú na štatistické účely a následne sa odstraňujú.

Inventárne údaje
Pokiaľ má byť medzi vami a nami založený obsahovo vyhotovený alebo upravený zmluvný pomer, zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, pokiaľ je to potrebné na tieto účely. Na príkaz kompetentných miest môžeme v ojedinelých prípadoch poskytnúť informácie o týchto údajoch (inventárne údaje), pokiaľ to bude potrebné na účely trestného stíhania, odvrátenie nebezpečenstva, splnenie zákonných úloh orgánov ústavnej ochrany alebo vojenskej kontrarozviedky alebo na presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Údaje o používaní
Zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, pokiaľ je to potrebné na využívanie alebo vyúčtovanie našej internetovej ponuky (údaje o používaní). To zahŕňa hlavne atribúty pre vašu identifikáciu a údaje na začiatku a konci, ako aj o rozsahu používania našej ponuky. Na účely reklamy, prieskumu trhu a tvorby našej internetovej ponuky v súlade s dopytom môžeme pri použití pseudonymov vytvárať profily používania. Máte právo odňať súhlas na takéto používanie vašich údajov. Profily používania nemôžeme priraďovať k údajom o držiteľovi pseudonymu. Na príkaz kompetentných miest môžeme v ojedinelých prípadoch poskytnúť informácie o týchto údajoch (inventárne údaje), pokiaľ to bude potrebné na účely trestného stíhania, odvrátenie nebezpečenstva, splnenie zákonných úloh orgánov ústavnej ochrany alebo vojenskej kontrarozviedky alebo na presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Súbory cookie
Na rozšírenie funkcií našej internetovej ponuky a komfortnejšie používanie používame takzvané „súbory cookie". Pomocou súborov cookie je možné pri otvorení našej webovej stránky ukladať na vašom počítači údaje. Vykonaním príslušných nastavení v prehliadači máte možnosť zabrániť ukladaniu súborov cookie na vašom počítači. Tým však môžete obmedziť rozsah funkcií našej ponuky.

Právo na informácie
Ako používateľ našej internetovej ponuky máte právo požiadať nás o uložené informácie týkajúce sa vašej osoby alebo vášho pseudonymu. Na vašu žiadosť možno tieto informácie poskytnúť aj elektronicky. Meniace sa trhy, globalizácia, vysoký tlak konkurencie – zamestnanci a podniky čelia v súčasnosti mimoriadnym výzvam. Na jednej strane potrebujú podnikatelia väčšiu flexibilitu a jasne kalkulovateľné štruktúry nákladov, aby mohli uspieť na trhu. Na strane druhej uchádzači o prácu stále viac spoznávajú výhody flexibilných modelov zamestnávania a radi vnímajú príležitosť získať bezpečné a rozmanité pracovisko.

Dočasná práca predstavuje pre obe strany ideálne riešenie. Individuálne výhody tejto modernej formy spolupráce spĺňajú rôzne požiadavky podnikov a zamestnancov.